Opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Bedrijf voor mestbehandeling Telen van gewassen in de openlucht Telen van gewassen in een gebouw Veehouderij

Melding of vergunning

Voor het starten van deze activiteit is een Meldingsplicht van toepassing. U mag niet met deze activiteit (of een onderdeel daarvan) beginnen zonder dit ten minste 4 weken van tevoren te melden. U mag ook niet eerder dan 4 weken na de melding gaan starten. Het bevoegd gezag is zo altijd voor de start op de de hoogte van de activiteit. U dient de melding in via het Omgevingsloket. Door het invullen van de vragen controleert u of voor deze activiteit een informatieplicht, meldingsplicht of vergunningplicht geldt.

Bij de melding moet bij een opslagcapaciteit groter dan 600 m3 het totaal volume worden gemeld. Het totaal volume is de totale hoeveelheid die op enig moment aanwezig kan zijn. De opslagcapaciteit is gekoppeld aan de beschikbare voorzieningen, zoals een mestplaat.

Maatwerk bij meer dan 600 m3

Vooralsnog is een vergunning nodig bij het opslaan van meer dan 600 m3 vaste mest. Dit is een regel vanuit de gemeente om geur te beoordelen. Het kan zijn dat de gemeente andere regels heeft voor het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie (de zgn. decentrale regels). Vraag uw gemeente of er andere regels van toepassing zijn. De opslag van vaste mest met een totaal volume van maximaal 600 m3 en de opslag van champost en dikke fractie liggen in ieder geval op:

  • 100 meter van een geurgevoelig gebouw dat binnen de bebouwingscontour ligt.
  • 50 meter van een geurgevoelig gebouw dat buiten de bebouwingscontour ligt.

Bodemvoorschriften

Bij het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie zijn bodemvoorschriften van toepassing om een verontreiniging van de bodem tegen te gaan.

Opslaan langer dan een half jaar

De opslag moet plaatsvinden op een aaneengesloten bodemvoorziening. Dit is een vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert en waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht door ze te kitten, te voegen of op een andere wijze te dichten. Tijdelijk keren betekent dat de vloer gemorste of gelekte stoffen lang genoeg tegenhoudt zodat ze opgeruimd kunnen worden voor ze in de bodem terechtkomen. Onder het kopje 'referentie' vindt u een link naar meer informatie over een 'aangesloten bodemvoorziening'.

Opslaan korter dan een half jaar

Wanneer de vaste mest, champost of dikke fractie korter dan een half jaar op dezelfde plek ligt, dan mag de opslag ook op een absorberende laag (bv een strolaag) plaatsvinden. Een aaneengesloten verharding is dan niet nodig. De absorberende laag neemt de vrijkomende vloeistoffen (mestvocht/gier) op en moet voldoende dik zijn. U kunt hiervoor turf, koolzaad-, tarwe- of gerstestro gebruiken. Bij het verwijderen van de opslag moet u ook de absorberende laag verwijderen. Bij een nieuwe opslag moet u een nieuwe absorberende laag aanbrengen. Daarnaast moet de opslag beschermd zijn tegen inregenen. Dit kan met een zeil of een overkapping.

Lozingsvoorschriften

Mestvocht/gier dat vrijkomt bij het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie loost u op de mestkelder om het daarna samen met de mest uit te rijden. De voorkeur gaat uit naar een directe afvoer naar een mestopslag of een opvangvoorziening. Een alternatief is om het afvalwater in de opslag zelf op te vangen door de opslag verdiept of aflopende aan te leggen. Belangrijk is wel dat alle mestvocht/gier in de opslag blijft. U kunt het afvalwater ook afvoeren naar een verwerker. U moet een tekening hebben waarop staat hoe en waar mestvocht/gier wordt geloosd. Dit mag een schets zijn.

Maatwerk

Als de bovenstaande lozingsvoorschriften niet mogelijk is, dan kunt u de gemeente om toestemming vragen om het anders te lozen.

Meer weten?

Onder het kopje 'referenties' vindt u een link naar de inhoudsopgave van de Rijksregels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De activiteit 'opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie' vindt u in paragraaf 4.83. Via de inhoudsopgave van het Bal kunt u deze selecteren.