Veehouderij

Op een veehouderijbedrijf kunnen milieubelastende activiteiten plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan het houden van landbouwhuisdieren, het tanken van brandstoffen, het gebruiken van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en het schoonmaken van machines en werktuigen. Zonder de juiste maatregelen kunnen ze nadelige gevolgen hebben voor de omgeving zoals emissies van ammoniak en fijnstof, geurhinder, verontreiniging van de bodem en lozingen.

Op deze pagina leest u wat onder de bedrijfstak 'Veehouderij' valt. Onder de knop 'activiteiten' vindt u een overzicht van milieubelastende activiteiten, waarvoor binnen deze bedrijfstak Rijksregels van toepassing zijn. Aanvullend of in plaats daarvan kunnen ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente en of waterschap) van toepassing zijn. In dat geval is bij de betreffende activiteit ook een kopje 'maatwerk' opgenomen.

Wat valt er onder?

Het gaat om bedrijven die beroepsmatig landbouwhuisdieren houden. Een landbouwhuisdier is een zoogdier of vogel voor de productie van vlees, eieren, melk, wol, pels of veren. Onder een veehouderijbedrijf wordt verstaan:

  • Een bedrijf met meer dan 750 zeugen of 2000 vleesvarkens of 40.000 stuks pluimvee. Dit zijn intensieve veehouderijbedrijven en vallen onder de IPPC-richtlijn.
  • Een bedrijf met meer dan 10 stuks rundvee, 15 varkens, 350 kippen of 25 overige landbouwhuisdieren.

Wat valt er niet onder?

Er zijn ook bedrijven waar landbouwhuisdieren worden gehouden, maar waar de kernactiviteit iets anders is. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Natuurbeheer of beheer van de openbare ruimte.
  • Educatieve doeleinden zoals bijvoorbeeld kinderboerderijen en onderwijsinstellingen waar dieren worden gehouden.
  • Onderzoeksinstellingen waar landbouwhuisdieren aanwezig zijn voor medische behandeling of die onderzoek doen naar nieuwe stalconcepten.
  • Veehandelaren, veemarkten en slachterijen waarbij de dieren maar voor korte tijd aanwezig zijn, de dierenverblijven niet permanent in gebruik zijn en hetzelfde dierenverblijf wordt gebruikt voor diverse diercategorieën.
  • Het hobbymatig houden van landbouwhuisdieren zoals een konijn, manege- en pensionpaarden.

Meer weten?

Meer informatie over veehouderij kunt u vinden in paragraaf 3.6.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Rijksregels versus decentrale regels

Deze website gaat over de Rijksregels voor milieubelastende activiteiten in 8 agrarische bedrijfstakken. Dit zijn generieke  en landelijke regels. In sommige gevallen zijn er naast of in plaats ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente of waterschap) van toepassing. Het gaat dan om activiteiten met vooral lokale milieueffecten zoals geluids- en geuroverlast. Ze hebben vaak bterekking op de directe omgeving. De zogenaamde 'decentrale regels' staan niet op deze website. Als deze van toepassing zijn, dan staat bij een activiteit een kopje 'maatwerk'. Informeer altijd bij uw gemeente en of waterschap  of er naast de Rijksregels nog decentrale milieuregels van toepassing zijn.