Bedrijf voor mestbehandeling

Op bedrijven met mestbehandeling kunnen milieubelastende activiteiten plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan het opslaan en verwerken van dierlijke meststoffen. Zonder de juiste maatregelen kunnen ze nadelige gevolgen hebben voor de omgeving zoals verontreiniging van de lucht, lozingen en gebruik van energie.

Op deze pagina leest u wat onder de bedrijfstak 'Mestbehandeling' valt. Onder de knop 'activiteiten' vindt u een overzicht van milieubelastende activiteiten, waarvoor binnen deze bedrijfstak Rijksregels van toepassing zijn. Aanvullend of in plaats daarvan kunnen ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente en of waterschap) van toepassing zijn. In dat geval is bij de betreffende activiteit ook een kopje 'maatwerk' opgenomen.

Wat valt er onder?

Bij bedrijven met mestbehandeling gaat het specifiek over het behandelen van dierlijke meststoffen en het vergisten van plantaardig materiaal. Het gaat over alle technieken voor het behandelen van dierlijke meststoffen, zowel om vast opgestelde  als mobiele installaties. Ook veehouders die hun eigen mest behandelen, vallen onder deze milieubelastende activiteit.

Wat valt er niet onder?

Het behandelen van meer dan 25.000 m3 dierlijke meststoffen per jaar op een andere locatie dan de locatie van productie valt niet onder de bedrijfstak 'Mestbehandeling', maar onder grootschalige mestverwerking.

Meer weten?

Meer informatie over de Rijksregels die van toepassing zijn op de bedrijfstak 'Mestbehandeling' kunt u vinden in paragraaf 3.6.8 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Rijksregels versus decentrale regels

Deze website gaat over de Rijksregels voor milieubelastende activiteiten in 8 agrarische bedrijfstakken. Dit zijn generieke  en landelijke regels. In sommige gevallen zijn er naast of in plaats ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente of waterschap) van toepassing. Het gaat dan om activiteiten met vooral lokale milieueffecten zoals geluids- en geuroverlast. Ze hebben vaak bterekking op de directe omgeving. De zogenaamde 'decentrale regels' staan niet op deze website. Als deze van toepassing zijn, dan staat bij een activiteit een kopje 'maatwerk'. Informeer altijd bij uw gemeente en of waterschap  of er naast de Rijksregels nog decentrale milieuregels van toepassing zijn.