Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.milieuregelsinboerentaal.nl (hierna: de website), waarin wordt aangegeven onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De website is eigendom van Broos Water en geeft een praktische vertaling van de Rijksregels in het Besluit activiteiten en leefomgeving voor 8 agrarische bedrijfstakken. De informatie op de website is vrij te gebruiken zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op de website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Broos Water is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van de aangegeven website her te gebruiken. Het intellectuele eigendom van de website ligt bij Broos Water en Custom Pixels.

Geen garantie op juistheid

Op de website zijn de Rijksregels van het Besluit Activiteiten en leefomgeving voor 8 agrarische bedrijfstakken in boerentaal weergegeven. De informatie is een praktische vertaling van de juridische regels. Broos Water streeft naar een zo actueel mogelijke website en heeft de inhoud met de grootst mogelijk zorg en aandacht samengesteld. Broos Water is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website zijn verbonden.

Broos Water is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Mocht de informatie op en/of de inhoud van de website onvolledig en/of onjuist zijn, of fouten bevatten die herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Ook al is de informatie / inhoud van de website met de grootst mogelijk zorg gemaakt, Broos Water garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is, vrij van fouten is en gebreken heeft. De Rijksregels vanuit de landelijke overheid zijn leidend en wij adviseren u altijd kennis te nemen van de Rijksregels voordat u maatregelen en of aanpassingen doorvoert. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Indien u op basis van de inhoud van de website maatregelen neemt of aanpassingen op uw bedrijf en of organisatie en of de bedrijfsvoering doorvoert, dan kunnen wij geen aansprakelijk aanvaarden voor de eventuele schade welke ontstaat als gevolg hiervan. Broos Water is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die je ontleent aan de website. Je vrijwaart Broos Water voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website. De Rijksregels vanuit de landelijke overheid zijn leidend en wij adviseren u altijd kennis te nemen van de Rijksregels voordat u maatregelen en of aanpassingen doorvoert.

De informatie, diensten en of producten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om informatie, diensten en of producten te wijzigen, te verwijderen en of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving.  

Broos Water aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie en gegevens waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Broos Water is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van AgriWijzer worden aangeboden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.