Telen van gewassen in de openlucht

Bij het telen van gewassen in de openlucht vinden tal van activiteiten plaats. Voorbeelden van teelten in de open lucht zijn akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt en boomteelt. U kunt hierbij denken aan het gebruiken van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het sorteren van geoogste producten en het schoonmaken van fusten, kisten en machines. Het zijn milieubelastende activiteiten. Zonder de juiste maatregelen kunnen ze nadelige gevolgen hebben voor de omgeving zoals verontreiniging van de bodem, lozingen en het gebruik van energie.

Op deze pagina leest u wat valt onder de bedrijfstak 'Het telen van gewassen in de openlucht' valt. Onder de knop 'activiteiten' hiernaast vindt u de milieubelastende activiteiten en de bijbehorende Rijksregels, die binnen deze bedrijfstak van toepassing zijn. Aanvullend of in plaats daarvan kunnen ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente en of waterschap) van toepassing zijn. In dat geval is bij de betreffende activiteit ook een kopje 'maatwerk' opgenomen.

Wat valt er onder?

Bij het telen van gewassen in de open lucht kan het gaan om grondgebonden teelt en substraatteelt met eventueel tijdelijke opstanden van glas of kunststof . De weilanden die voor het grazen van de landbouwhuisdieren in gebruik zijn vallen hier ook onder. Ook het telen van voedergewassen maakt deel uit van deze milieubelastende activiteit.

Het gaat bij deze activiteit om het telen van gewassen in de openlucht en het behandelen van gewassen direct voor of na de teelt. Voorbeelden zijn grondbewerking (ploegen, frezen, zaaien), mest uitrijden, kunstmest strooien, gewasbeschermingsmiddelen verspuiten, maaien en strobalen persen. Dit is ook het geval als deze activiteiten verricht worden door derden. Voorbeelden van het behandelen van gewassen direct voor of na de teelt zijn:

  • Ontdoen van aanhangende grond.
  • Sorteren van geoogste gewassen voordat ze worden afgevoerd.
  • Bewerkingen als persen, snijden en pureren van de geteelde gewassen.

Wat valt er niet onder?

Er zijn ook situaties die niet vallen onder de bedrijfstak 'Het telen van gewassen in de openlucht'. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Huishoudens of het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis. Bijvoorbeeld een eigen groentetuin.
  • Educatieve doeleinden zoals een botanische tuin.
  • Onderzoeksinstellingen waar gewassen veredeld of vermeerderd worden of die nieuwe gewassen ontwikkelen.
  • Volkstuinen.

Meer weten?

Meer informatie over het telen van gewassen in de openlucht kunt u vinden in paragraaf 3.6.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Rijksregels versus decentrale regels

Deze website gaat over de Rijksregels voor milieubelastende activiteiten in 8 agrarische bedrijfstakken. Dit zijn generieke  en landelijke regels. In sommige gevallen zijn er naast of in plaats ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente of waterschap) van toepassing. Het gaat dan om activiteiten met vooral lokale milieueffecten zoals geluids- en geuroverlast. Ze hebben vaak bterekking op de directe omgeving. De zogenaamde 'decentrale regels' staan niet op deze website. Als deze van toepassing zijn, dan staat bij een activiteit een kopje 'maatwerk'. Informeer altijd bij uw gemeente en of waterschap  of er naast de Rijksregels nog decentrale milieuregels van toepassing zijn.