Agrarisch loonwerkbedrijf

Op een agrarische loonwerkbedrijf kunnen milieubelastende activiteiten plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan het tanken van brandstoffen, het gebruiken van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en het schoonmaken van machines en werktuigen. Zonder de juiste maatregelen kunnen ze nadelige gevolgen hebben voor de omgeving zoals een lozing in oppervlaktewater of een bodemverontreiniging. 

Op deze pagina leest u wat onder de bedrijfstak 'Agrarisch loonwerkbedrijf' valt. Onder de knop 'activiteiten' vindt u een overzicht van milieubelastende activiteiten, waarvoor binnen deze bedrijfstak Rijksregels van toepassing zijn. Aanvullend of in plaats daarvan kunnen ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente en of waterschap) van toepassing zijn. In dat geval is bij de betreffende activiteit ook een kopje 'maatwerk' opgenomen.

Wat valt er onder?

Een agrarisch loonwerkbedrijf is een bedrijf dat in opdracht van derden bepaalde werkzaamheden uitvoert. Er is sprake van loonwerk. In de Rijksregels wordt de 'milieubelastende activiteit agrarisch loonwerk omschreven als het opslaan van stoffen en het onderhouden, repareren en schoonmaken van voertuigen of werktuigen op een andere locatie dan de locatie van dat loonwerk. 

Wat valt er niet onder?

Wanneer iemand bepaalde activiteiten zelfstandig uitvoert, dan valt dit niet onder de bedrijfstak 'Agrarisch loonwerkbedrijf'. De Rijksregels voor deze bedrijfstak zijn dan niet van toepassing. Een voorbeeld hiervan is het zelfstandig uitvoeren van activiteiten op een agrarisch bedrijf. Mits deze activiteiten milieubelastend zijn, kunt u ze elders op deze website bij een andere bedrijfstak vinden. Wel is altijd de algemene zorgplicht van toepassing.

Meer weten?

Meer informatie over de Rijksregels die van toepassing zijn op de bedrijfstak 'Agrarische loonwerkbedrijf' kunt u vinden in paragraaf 3.6.5 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Rijksregels versus decentrale regels

Deze website gaat over de Rijksregels voor milieubelastende activiteiten in 8 agrarische bedrijfstakken. Dit zijn generieke  en landelijke regels. In sommige gevallen zijn er naast of in plaats ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente of waterschap) van toepassing. Het gaat dan om activiteiten met vooral lokale milieueffecten zoals geluids- en geuroverlast. Ze hebben vaak bterekking op de directe omgeving. De zogenaamde 'decentrale regels' staan niet op deze website. Als deze van toepassing zijn, dan staat bij een activiteit een kopje 'maatwerk'. Informeer altijd bij uw gemeente en of waterschap  of er naast de Rijksregels nog decentrale milieuregels van toepassing zijn.