Telen van gewassen in een gebouw

Bij het telen van gewassen in een gebouw kunnen milieubelastende activiteiten plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan het gebruiken van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het lozen van drainagewater en het schoonmaken van machines en gebouwen. Zonder de juiste maatregelen kunnen ze nadelige gevolgen hebben voor de omgeving zoals lozingen en het gebruik van energie.

Op deze pagina leest u wat onder de bedrijfstak 'het telen van gewassen in een gebouw' valt. Onder de knop 'activiteiten' vindt u een overzicht van milieubelastende activiteiten, waarvoor binnen deze bedrijfstak Rijksregels van toepassing zijn. Aanvullend of in plaats daarvan kunnen ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente en of waterschap) van toepassing zijn. In dat geval is bij de betreffende activiteit ook een kopje 'maatwerk' opgenomen.

Wat valt er onder?

Het telen van gewassen in een gebouw gaat het om een schuur, gebouw of schuurkas. De zijwanden van een schuurkas zijn niet van glas, zoals bij ‘gewone’ kassen. Daarom vallen kassen niet onder deze activiteit en schuurkassen wel. Het gaat om de zogenoemde 'bedekte teelten'. Voorbeelden zijn:

  • witlof trekken
  • champignonteelt of de teelt van andere paddenstoelen
  • teelt van kiemgroente zoals taugé
  • broeien van bollen in schuurkassen

Wat valt er niet onder?

Ook al komen de milieuregels grotendeels overeen, toch valt het telen van gewassen in een kas, oftewel glastuinbouw, niet onder deze activiteit. De Rijksregels voor deze bedrijfstak worden op deze website onder ‘glastuinbouw’ toegelicht. 

Er zijn situaties waarbij de Rijksregels van de bedrijfstak 'Het telen van gewassen in gebouwen' niet van toepassing zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Huishoudens of het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis. Bijvoorbeeld een eigen groentetuin.
  • Educatieve doeleinden zoals een botanische tuin.
  • Onderzoeksinstellingen waar gewassen veredeld of vermeerderd worden of die nieuwe gewassen ontwikkelen.

Meer weten?

Meer informatie over de Rijksregels die van toepassing zijn op de bedrijfstak 'Het telen van gewassen in een gebouw' kunt u vinden in paragraaf 3.6.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Rijksregels versus decentrale regels

Deze website gaat over de Rijksregels voor milieubelastende activiteiten in 8 agrarische bedrijfstakken. Dit zijn generieke  en landelijke regels. In sommige gevallen zijn er naast of in plaats ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente of waterschap) van toepassing. Het gaat dan om activiteiten met vooral lokale milieueffecten zoals geluids- en geuroverlast. Ze hebben vaak bterekking op de directe omgeving. De zogenaamde 'decentrale regels' staan niet op deze website. Als deze van toepassing zijn, dan staat bij een activiteit een kopje 'maatwerk'. Informeer altijd bij uw gemeente en of waterschap  of er naast de Rijksregels nog decentrale milieuregels van toepassing zijn.