Opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Bedrijf voor mestbehandeling Telen van gewassen in de openlucht Telen van gewassen in een gebouw Veehouderij

Deze activiteit gaat over het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie:

  • Vaste mest zijn dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn. Het wordt ook wel steekvaste of ruige mest genoemd.
  • Champost is het restproduct dat overblijft na de teelt van champignons. Hier zit ook een deel dierlijke mest in.
  • De dikke fractie is het vaste product dat ontstaat na het scheiden van drijfmest in een dunne en dikke fractie.

De Rijksregels zijn van toepassing voor het permanent opslaan van meer dan 3 m3 vaste mest, champost of dikke fractie. Het volume van meerdere opslagen moet bij elkaar opgeteld worden. De Rijksregels gelden niet als de opslag korter dan 2 weken op dezelfde plaats is.

Een terugkerende opslag op dezelfde plek valt hier ook onder. Een voorbeeld hiervan is opslag op het erf van een veehouderij. Op een mestplaats zal steeds mest opgeslagen worden. Het maakt hierbij niet uit dat elke keer dat er mest ligt, dit mogelijk korter dan 2 weken is.

Bij de opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie is altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Er moeten altijd voldoende voorzorgsmaatregelen genomen zijn om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan.

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties).

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.