Opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Bedrijf voor mestbehandeling Telen van gewassen in de openlucht Veehouderij

Deze activiteit gaat over het opslaan van drijfmest, digestaat en dunnefractie.

  • Drijfmest is een mengsel van vaste mest met vloeibare mest (urine) van dierlijke oorsprong. Drijfmest is verpompbaar, in tegenstelling tot vaste mest.
  • Digestaat is het uitvergiste restproduct dat overblijft na het vergisten van mest. Hierbij zijn minimaal 50% dierlijke meststoffen gebruikt. Digestaat is dunner dan drijfmest en heeft een hoger gehalte aan ammonium. Het kan dus zuurder zijn dan drijfmest.
  • Dunne fractie is het product dat ontstaat na het scheiden van drijfmest in dikke en een dunne fractie.

Het gaat specifiek over het opslaan in een mestbassin, een mestzak, een met folie omklede grondput of een mestsilo.Een mestbassin ligt meestal bovengronds, maar kan ook gedeeltelijk ingegraven zijn. Ook de andere opslagsystemen kunnen gedeeltelijk ingegraven zijn of in een kuil in de grond liggen.

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties). De hier genoemde Rijksregels gelden niet voor een mestkelder. Een mestkelder is een ondergrondse opslag met een vloer als afdekking. Voor het opslaan van mest in een mestkelder gelden de Rijksregels voor de activiteit ‘dierenverblijven’.

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.