Reinigen van verpakkingen voor niet biologisch geteelde gewassen

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Glastuinbouw Telen van gewassen in de openlucht Telen van gewassen in een gebouw

Bij deze activiteit gaat het om het reinigen van kratten, fusten en verpakkingsmateriaal voor niet biologisch geteelde gewassen. Het reinigen gebeurt voordat degewassen er in worden afgevoerd.Naast restanten van eerder geoogste gewassen en tarra kunnen in deze verpakkingen resten van gewasbeschermingsmiddelen zitten die zijn gebruikt bij de teelt, of bij het opslaan van de gewassen. Uit onderzoek is gebleken dat er aanzienlijke concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het waswater kunnen zitten.

Het gaat hier niet om het reinigen van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen (GBM), biociden en bladmeststoffen. De Rijksregels hiervan staan beschreven bij de activiteit 'het aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen'.

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties).

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.