Reinigen van machines en werktuigen zonder gewasbeschermingsmiddelen

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Telen van gewassen in de openlucht Veehouderij

Het gaat bij deze activiteit om het reinigen van voertuigen en werktuigen waarbij geen gewasbeschermingsmiddelen (GBM) zijn gebruikt. Een voertuig is een mechanische constructie die personen en goederen over land vervoert. Een werktuig is een ruim begrip waar gereedschap en apparatuur in brede zin onder valt. Te denken valt aan bulldozers, shovels, kettingzagen, bladblazers, etc. Soms is het onderscheid moeilijk te maken. Een tractor is bijvoorbeeld allebei.

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties). Zijn er wel GBM gebruikt? Dan staan de Rijksregels bij de activiteit ‘reinigen van machines en werktuigen met GBM’. De Rijksregels voor het reinigen en ontsmetten van veewagens staan bij de activiteit 'dierenverblijven'.

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.