Opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Bedrijf voor mestbehandeling Veehouderij

Deze activiteit gaat over het opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen:

  • Kuilvoer is ruwvoer dat is ingekuild. Kuilgras en snijmaïs zijn de meest voorkomende gewassen die worden ingekuild. Het inkuilen zorgt voor een natuurlijke wijze van conserveren door fermentatie. Op deze manier kan het product langer bewaard worden.
  • Vaste bijvoedermiddelen zijn plantaardige restproducten uit de landbouw en tuinbouw. Ook de plantaardige restproducten afkomstig van voedselbereiding en voedselverwerking vallen eronder. Voorbeelden van bijvoedermiddelen zijn aardappelproducten, bietenperspulp en bierbostel. Dat geldt niet voor voedselresten afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens.

Er worden ook bijvoedermiddelen gebruikt om brijvoer te maken. Deze zijn vaak afkomstig van de zuivel-, tarwe-, aardappel-, maïs-, of bietenproductie.

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties).

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.