Onderhouden en repareren van voer- en werktuigen

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Landbouwmechanisatiebedrijf

Bij deze activiteit gaat het om het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen of werktuigen. Een voertuig is een mechanische constructie die personen en goederen over land vervoert. Een werktuig is een ruim begrip waar gereedschap en apparatuur in brede zin onder valt. Te denken valt aan bulldozers, shovels, kettingzagen, bladblazers, etc. Soms is het onderscheid moeilijk te maken. Een tractor is bijvoorbeeld allebei. Bij deze activiteit komt vaak olie, brandstoffen of remvloeistof vrij.

Voorbeelden van het onderhouden en repareren zijn:

  • Het afstellen en herstellen van mechanische onderdelen van auto’s, tractoren en vrachtwagens.

  • Het oliën van mechanisch onderdelen.

  • Het afstellen van remmen van voertuigen.

  • Het repareren van gemotoriseerde werktuigen zoals noodstroomaggregaten en pompen.

Er zijn ook werkzaamheden die niet onder deze activiteit vallen. Hier gelden andere regels. Voorbeelden zijn:

  • Lassen van metalen.

  • Solderen van metalen.

  • Mechanisch en thermisch bewerken.

  • Mechanisch bewerken van diverse materialen.

  • Wasstraat of wasplaats.

  • reinigen van voertuigen en werktuigen voor agrarische activiteiten

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties).

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.