Mestbehandelingsinstallatie

Bedrijfstakken: Bedrijf voor mestbehandeling Veehouderij

Bij deze activciteit gaat het over het behandelen van dierlijke meststoffen. Behandelen is het bewerken of verwerken van dierlijke meststoffen. Het gaat om het behandelen van eigen meststoffen en van meststoffen afkomstig van derden. Voorbeelden van handelingen met mest zijn:

  • Hygiëniseren van mest. Om dierlijke mest te kunnen exporteren moet de mest gehygiëniseerd worden. Dit is een hittebehandeling en is noodzakelijk voor alle mestsoorten, behalve stapelbare pluimveemest.

  • Mechanisch scheiden van dikken en dunne fractie. Een mestscheider scheidt dierlijke meststoffen in een stapelbare dikke fractie en een vloeibare dunne fractie.

  • Concentreren van mineralen in de dunne fractie na het scheiden van mest door infiltratie. De dunne fractie, die ontstaat bij het scheiden van mest kan verder verwerkt worden, bijvoorbeeld met omgekeerde osmose. De mineralen in de dunne fractie worden dan geconcentreerd en het mineralenconcentraat wordt gebruikt als kunstmest.

  • Mengen van dierlijke meststoffen onderling

  • Mengen van dierlijke meststoffen met grond

Het behandelen van mest kan plaatsvinden in een vastopgestelde installatie en een mobiele installatie

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties). De hier genoemde Rijksregels gelden niet:

  • Voor het drogen, indampen, verbranden en composteren van dierlijke meststoffen. De voorschriften staan dan in de vergunning.

  • Als het behandelen van dierlijke meststoffen onderdeel is van een huisvestingssysteem waarvoor een emissiefactor voor ammoniak is vastgesteld. Voorbeelden zijn: het drogen van mest bij volièrehuisvesting en mestbandbeluchting, het drogen van pluimveemest als nageschakelde techniek of het scheiden van mest in de mestkelder.

  • Voor het vergisten van dierlijke meststoffen. Dit valt onder de activiteit 'mestvergistingsinstallaties'.

  • Voor het behandelen van meer dan 25.000 m3 dierlijke meststoffen per jaar op een andere locatie dan de locatie van productie. Er is dan sprake van grootschalige mestverwerking. De voorschriften staan dan in de vergunning.

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.