Luchtwassers

Bedrijfstakken: Veehouderij

Bij deze activiteit gaat het om luchtwassers voor het zuiveren van de stallucht, waardoor de emissie van de stal wordt gereduceerd en de luchtkwaliteit van de omgeving wordt verbeterd. Er zijn biologische en chemische luchtwassers. De Rijksregels maakt hier geen onderscheid in. Een luchtwasser moet voldoen aan de nieuwste versie van de systeembeschrijving, waarin eisen staan beschreven voor een huisvestingssysteem en een aanvullende techniek. Een luchtwasser is eenaanvullende techniek.

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties).

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.