Het opslaan van pluimveemest

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Bedrijf voor mestbehandeling Telen van gewassen in de openlucht Telen van gewassen in een gebouw Veehouderij

Het opslaan van gedroogde pluimveemest valt onder de activiteit 'het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie', alleen zijn de inhoudelijke regels net iets anders. Dit is omdat deze mest al gedroogd is. Van belang is dat gedroogde pluimveemest niet nat wordt en daardoor extra emissies van ammoniak geeft.

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties).

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.