Energiebesparing

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Bedrijf voor mestbehandeling Glastuinbouw Landbouwmechanisatiebedrijf Telen van gewassen in de openlucht Telen van gewassen in een gebouw Veehouderij

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze plicht geldt voor activiteiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De Rijksregels gaan over de plicht ter verduurzaming van het energiegebruik, in het dagelijks spraakgebruik ook wel energiebesparingsplicht genoemd.

In de wet- en regelgeving staan per bedrijfstak de erkende maatregelen voor energiebesparing. Door het nemen van deze maatregelen voldoet een bedrijf aan de energiebesparingsplicht. Deze plicht geldt niet:

  • Als de milieubelastende activiteit vergunningplichtig is.
  • Als het energieverbruik van de milieubelastende activiteit in het voorafgaande jaar: kleiner is dan 50.000 kWh aan elektriciteit en 25.000 m3aardgasequivalenten aan brandstoffen.
  • Voor glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem
  • Voor deelnemers (ETS-bedrijven) van het Europese emissiehandelssysteem voor broeikasgassen

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties).

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.