Emissiearme stallen

Bedrijfstakken: Veehouderij

Het gaat bij deze activiteit om het toepassen van emissiearme stalsystemen in dierenverblijven. Of het nu gaat om varkens, melkvee of kippen, stallen voor landbouwhuisdieren moeten emissiearm zijn. Om dit te bepalen zijn er emissiegrenswaarden voor ammoniak en fijnstof. Om te kunnen bepalen welke emissiegrenswaarde geldt, is het onderscheid tussen dierenverblijf en huisvestingssysteem van belang. Een dierenverblijf is een stal voor landbouwhuisdieren. Een stal heeft één of meerhuisvestingssystemenen soms één of meeraanvullende technieken. Een emissiegrenswaarde geldt voor een huisvestingssysteem plus aanvullende techniek. Een huisvestingssysteem is het deel van de stal waarin de agrariër dieren van één diercategorie op dezelfde wijze houdt. Dit is een ruimte (overdekt of onoverdekt) voor het houden van landbouwhuisdieren. Een overdekte uitloop is ook onderdeel van de stal. Een onoverdekte uitloop die intensief wordt gebruikt, is ook onderdeel van de stal.

Oprichten, wijzigen, uitbreiden, vervangen

Het moment van oprichten van een dierenverblijf bepaalt welke emissiegrenswaarde van toepassing is. Onder oprichting van een dierenverblijf verstaan we het fysiek oprichten. Er is altijd sprake van bouwen. Opgericht wil zeggen dat het klaar is voor gebruik. Ook een emissiearme techniek, zoals een luchtwasser, moet aanwezig en klaar zijn voor gebruik. Het uitbreiden, wijzigen of (volledig) vervangen van een bestaande stal door moderne nieuwbouw op de oude fundering kan ook oprichten zijn. De emissiegrenswaarde geldt op het moment dat de stal klaar is.

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties).

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.