Dierenverblijven

Bedrijfstakken: Veehouderij

Bij deze activiteit haat het om het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf zoals een stal of kapschuur. Ook een niet overdekte ruimte kan een dierenverblijf zijn (uitloop). Een landbouwhuisdier is een zoogdier of vogel voor de productie van vlees, melk, wol, eieren of veren. Hierbij kan gedacht worden aan varkens, melkkoeien en kippen. Daarnaast zijn paarden of pony's die bestemd zijn voor het fokken ook landbouwhuisdieren. Verder vallen ook de dieren eronder die onderdeel zijn van de productieketen. Een voorbeeld daarvan zijn zogeheten moederdieren.

Oprichten, wijzigen, uitbreiden, vervangen

Onder oprichting van een dierenverblijf verstaan we het fysiek oprichten. Er is altijd sprake van bouwen. Opgericht wil zeggen dat het klaar is voor gebruik. Ook een emissiearme techniek, zoals een luchtwasser, moet aanwezig zijn en klaar voor gebruik. Als u een stuk aan een bestaande stal bouwt, dan is dat ook oprichten. Dit kan ook een extra verdieping zijn. Voor de uitbreiding geldt dan de emissiegrenswaarde die geldt op het moment dat de uitbreiding klaar is. Het volledig vervangen van een bestaande stal door modernere herbouw op de oude fundering is ook oprichten van een dierenverblijf. Ook andere ingrijpend fysieke bouwkundige wijzigingen kunnen worden gezien als oprichten.

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties).

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.