Composteren en opslaan van groenafval

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Glastuinbouw Telen van gewassen in de openlucht Telen van gewassen in een gebouw Veehouderij

Bij deze activiteit gaat het om het composteren en opslaan van groenafval:

  • Composteren is het omzetten van groenafval zodat het als meststof kan worden gebruikt. Tijdens het composteren breken micro-organismen groenafval af en het proces heeft een doorlooptijd van enkele maanden. Een composteringshoop wordt regelmatig omgezet.
  • Het opslaan van groenafval het tijdelijk opslaan van groenafval totdat het wordt afgevoerd.

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties). De Rijksregels gelden voor een volume van 3 m3 tot en met 600 m3. Ze zijn niet van toepassing op huishoudens die alleen eigen tuinafval composteren, groenafval dat een gevaarlijke afvalstof is en het opslaan van plantaardig gebruikt substraatmateriaal. Voor dit laatste staan de Rijksregels bij de activiteit ‘opslaan van gebruikt substraatmateriaal'.

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.