Aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen op het erf / perceel

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Telen van gewassen in de openlucht

Bij deze activiteit gaat het om het aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen (GBM), biociden en bladmeststoffen op een niet vaste lokatie (erf en of perceel). Een voorbeeld hiervan is het aanmaken van GBM direct in de landbouwspuit.

GBM en biociden zijn bedoeld om gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen. Bladbemesting is naast de reguliere manier van bemesting (via de wortels) een methode om voedingselementen toe te dienen aan de plant (via het blad). Ze worden gebruikt wanneer opname via de wortels niet optimaal gaat. Hieronder wordt voor alle drie de term ‘middelen’ gebruikt.

De middelen kunnen worden aangemaakt met oppervlaktewater, bronwater, drinkwater of hemelwater uit een opslagvoorziening. Zorgvuldig werken en een paar eenvoudige voorzieningen helpen de meeste calamiteiten te voorkomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Met het plaatsen van een tussenopslag of terugslagklep in de vulleiding wordt voorkomen dat spuitvloeistof niet of nauwelijks rechtstreeks uit de veldspuit terugvloeit.

  • Gebeurt het aanmaken van middelen in de buurt van oppervlaktewater, dan moet dit op een afstand van ongeveer 2 meter. De feitelijke afstand hangt af van de risico’s bij morsing. Een dijkje vermindert het risico, dan mag het dichterbij. Een aflopende helling verhoogt het risico juist. Dan is meer afstand nodig.

  • Bij gebruik van drinkwater mag er geen vaste verbinding met een drinkwaterleiding zijn. Het drinkwater moet worden onttrokken via een onderbreektank. Die voorkomt dat middelen in het leidingnet terug kan stromen.

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties).

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.