Aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen en transporteren via vaste leidingen

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Glastuinbouw Telen van gewassen in de openlucht Telen van gewassen in een gebouw

Het gaat bij deze activiteit om het aanmaken en via vaste leidingen transporteren van gewasbeschermingsmiddelen (GBM), biociden of bladmeststoffen. We zien dit vaak bij glastuinbouwbedrijven.

GBM en biociden zijn bedoeld om gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen. Bladbemesting is naast de reguliere manier van bemesting (via de wortels) een methode om voedingselementen toe te dienen aan de plant (via het blad). Ze worden gebruikt wanneer opname via de wortels niet optimaal gaat. Hieronder wordt voor alle drie de term ‘middelen’ gebruikt.

Bij deze activiteit zijn de transportleidingen bovengronds aangelegd en verbonden met een hogedrukpomp en 1 of meer doseervaten. Hierin worden de middelen aangemaakt. Meestal staan die in een afgesloten ruimte, waar ook de voorraad van deze middelen staat. Doordat de leidingen bovengronds zijn, kan een lekkage snel worden opgemerkt. Het aanmaken van middelen gebeurt met oppervlaktewater, drinkwater of hemelwater uit een opslagvoorziening. Zorgvuldig werken en een paar eenvoudige voorzieningen helpen de meeste calamiteiten te voorkomen. Denk aan:

  • het overlopen van een spuittank. Er moet daarom altijd iemand bij het vullen in de buurt zijn.
  • het terugstromen van spuitvloeistof in de vulleiding. Dit is te voorkomen met een tussenopslag of een terugslagklep in de vulleiding.
  • Bij gebruik van drinkwater mag er geen vaste verbinding met een drinkwaterleiding zijn. Het drinkwater moet worden onttrokken via een onderbreektank. Die voorkomt dat middelen in het leidingnet terug kan stromen.
  • gemorste middelen direct op te ruimen.

Het gaat hier niet om leidingen met gietwater waaraan GBM zijn toegevoegd. De Rijksregels voor het aanmaken van GBM en meststoffen op de percelen waar gewassen in de openlucht worden geteeld staan bij de activiteit 'het aanmaken van GBM in het veld'.

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.